Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI

Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Müpa Budapest Nonprofit Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Postacím: 1463 Budapest, Pf.: 957
Telefonszám: (+36-1) 555-3000; (+36-1) 555-3001
Faxszám: (+36-1) 555-3305
Központi elektronikus levélcím: info@mupa.hu
A honlap URL-je: www.mupa.hu


2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGJELÖLÉSÉVEL, AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

Szervezeti és Működési Szabályzat

Organigram


3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV VEZETŐINEK ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE (TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME)

Név / Beosztás Email cím Telefonszám     

Káel Csaba
vezérigazgató

kael.csaba@mupa.hu

+36 1 555 3011

Kosztolánczy Gábor
vezérigazgató-helyettes

kosztolanczy.gabor@mupa.hu

+36 1 555 3018

Csorvási Gábor
főmérnök

csorvasi.gabor@mupa.hu

+36 1 555 3143

Gaál Judit
vezető művészeti titkár

gaal.judit@mupa.hu

+36 1 555 3235

Dr. Korentsy Endre
produkciós igazgató

korentsy.endre@mupa.hu

+36 1 555 3204

Récsán Gábor
értékesítési- és marketing igazgató

recsan.gabor@mupa.hu

+36 1 555 3042

Szomolányi Janina
fesztivál operatív igazgató

szomolanyi.janina@mupa.hu

+36 1 555 3321

Dr. Újszászy Zsófia
stratégiai igazgató

ujszaszy.zsofia@mupa.hu

+36 1 555 3033

Vankó Dániel
szcenikai igazgató

vanko.daniel@mupa.hu

+36 1 555 3165

Zigó Viktor
pénzügyi igazgató

zigo.viktor@mupa.hu

+36 1 555 30274. A SZERVEZETEN BELÜL ILLETÉKES ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE (TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME) ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Kapcsolattartó: Hetényi Anna 
Telefonszáma: (+361) 555-3303
E-mail címe: hetenyi.anna@mupa.hu
Közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, helye, postacíme):
Tel: (+36-1) 555-3000
E-mail: info@mupa.hu
Helye: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Postacíme: 1463 Budapest, Pf.: 957
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 10:00 – 18:00 óráig; előadások napján az utolsó előadás végéig


5. TESTÜLETI SZERV ESETÉN A TESTÜLET LÉTSZÁMA, ÖSSZETÉTELE, TAGJAINAK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

Nem releváns


6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK MEGNEVEZÉSE, ÉS 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI

Nem releváns


7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE (POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME), TEVÉKENYSÉGI KÖRE, KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZESEDÉSÉNEK MÉRTÉKE

Nem releváns


8. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE (POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME), ALAPÍTÓ OKIRATA, KEZELŐ SZERVÉNEK TAGJAI

Nem releváns


9. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE, A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVET ALAPÍTÓ JOGSZABÁLY MEGJELÖLÉSE, ILLETVE AZ AZT ALAPÍTÓ HATÁROZAT, A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPÍTÓ OKIRATA, VEZETŐJE, HONLAPJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE

Nem releváns


10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOK NEVE, A SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ NEVE ÉS CÍME, VALAMINT A FŐSZERKESZTŐ NEVE

Lapok nevei:

Müpa Magazin

Bartók Tavasz Magazin

Liszt Ünnep Magazin

A szerkesztőség és kiadójának neve:

Papageno Consulting Kft. 

Papageno Consulting Kft. 

Papageno Consulting Kft. 

és elérhetősége:

1061 Budapest, Paulay Ede u. 50.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 50.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 50.

E-mail:

szerkesztoseg@papageno.hu

szerkesztoseg@papageno.hu

szerkesztoseg@papageno.hu

Főszerkesztő:

Libor Anita

Borókai Fanni

 11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELETTES, ILLETVE FELÜGYELETI SZERVÉNEK, HATÓSÁGI DÖNTÉSEI TEKINTETÉBEN A FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSÁRA JOGOSULT SZERVNEK, ENNEK HIÁNYÁBAN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELETT TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVNEK AZ 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28. 
postai cím: 1363 Budapest, Pf. 17
elektronikus levélcím: ft.cegbirosag@birosag.hu
honlap: fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Tulajdonosi joggyakorló: 
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM (1/2022. (V. 26.) GFM rendelet – 1. melléklet)
székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1
elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
honlap: kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAGY ÜGYREND, AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT HATÁLYOS ÉS TELJES SZÖVEGE

 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről; valamint annak végrehajtási rendeletei;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról;
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről;
 • 2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól;
 • 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;
 • 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól;
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről;
 • 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól;
 • 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról.

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. Alapító Okirata
A Szervezeti és Működési Szabályzat az I./2. pontban található. 
Adatvédelmi Szabályzat
Integritás: bejelentes@mupa.hu


2. AZ ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGŰ SZERVEK, VALAMINT A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESETÉBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

Nem releváns


3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Nem releváns


4. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI, ÉS EGYÉB HATÓSÁGI ÜGYEKBEN ÜGYFAJTÁNKÉNT ÉS ELJÁRÁSTÍPUSONKÉNT A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, HATÁSKÖR GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN A TÉNYLEGESEN ELJÁRÓ SZERV MEGNEVEZÉSE, ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE, AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK, ELJÁRÁSI ILLETÉKEK (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK) MEGHATÁROZÁSA, ALAPVETŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ IRAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (HELYE, IDEJE), ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE, AZ ÜGYINTÉZÉS HATÁRIDEJE (ELINTÉZÉSI, FELLEBBEZÉSI HATÁRIDŐ), AZ ÜGYEK INTÉZÉSÉT SEGÍTŐ ÚTMUTATÓK, AZ ÜGYMENETRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ HASZNÁLT LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK, AZ IGÉNYBE VEHETŐ ELEKTRONIKUS PROGRAMOK ELÉRÉSE, IDŐPONTFOGLALÁS, AZ ÜGYTÍPUSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ JOGOKRÓL ÉS AZ ÜGYFELET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Nem releváns


5. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, A KÖZSZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ABBÓL ADOTT KEDVEZMÉNYEK

Nem releváns


6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, ILLETVE NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI (NÉV, FORMÁTUM, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, AZ ADATOK FORRÁSA, KÉRDŐÍVES ADATFELVÉTEL ESETÉN A KITÖLTENDŐ KÉRDŐÍV), AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA BEJELENTENDŐ NYILVÁNTARTÁSOKNAK AZ E TÖRVÉNY SZERINTI AZONOSÍTÓ ADATAI; A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL – ALAPTEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN – GYŰJTÖTT ÉS FELDOLGOZOTT ADATOK FAJTÁI, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A MÁSOLATKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI

Adatkezelési tájékoztató


7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV NYILVÁNOS KIADVÁNYAINAK CÍME, TÉMÁJA, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A KIADVÁNY INGYENESSÉGE, ILLETVE A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. által alapított lapok, nyilvános kiadványok

Lapok nevei:

Müpa Magazin

Bartók Tavasz Magazin

Liszt Ünnep Magazin

Publikálás:

online és nyomtatott

online és nyomtatott

online és nyomtatott

Kiadványok nevei:

Egyestés műsorfüzet

(Bartók Tavasz) Egyestés műsorfüzet

(Liszt Ünnep) Egyestés műsorfüzet

Publikálás:

online és nyomtatott

online és nyomtatott

online és nyomtatott

Kiadványok nevei:

Egyhavi Programfüzet

(Bartók Tavasz)
Programfüzet

(Liszt Ünnep)
Programfüzet

Publikálás:

nyomtatott

online és nyomtatott

online és nyomtatott

Kiadványok nevei:

Programajánló

 

 

Publikálás:

online és nyomtatott

 

 

Hozzáférés módja: a Müpa épületében, jegypénztárában, valamint szerződött partnerein keresztül, ingyenesen.


8. A TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, AZ ÁLLAMPOLGÁRI KÖZREMŰKÖDÉS (VÉLEMÉNYEZÉS) MÓDJA, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, A TESTÜLETI SZERV ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, TOVÁBBÁ NYILVÁNOSSÁGA, DÖNTÉSEI, ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVEI, ILLETVE ÖSSZEFOGLALÓI; A TESTÜLETI SZERV SZAVAZÁSÁNAK ADATAI, HA EZT JOGSZABÁLY NEM KORLÁTOZZA

Nem releváns


9. A TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖZZÉTEENDŐ JOGSZABÁLYTERVEZETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK; A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE BENYÚJTOTT ELŐTERJESZTÉSEK A BENYÚJTÁS IDŐPONTJÁTÓL

Nem releváns


10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

Nem releváns


11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKOLÁSUK

Nem releváns


12. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL VÉGZETT ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai


13. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE, AZ ILLETÉKES SZERVEZETI EGYSÉG NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, AZ INFORMÁCIÓS JOGOKKAL FOGLALKOZÓ SZEMÉLY NEVE

Közérdekű adatigénylést bármilyen jogi és természetes személy benyújthat a Müpához, szóban, írásban vagy elektronikus úton.

A közérdekű adatigénylés benyújtásának helye és módja:

Szóbeli igény benyújtására nyitvatartási időben személyesen a Müpa (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.) információs pultjánál vagy telefonon a +36 1 555 3000 telefonszámon van lehetőség.

Írásbeli igény benyújtására postai úton a Müpa címére (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.) küldött levélben, vagy elektronikus úton az info@mupa.hu e-mail-címre küldött elektronikus levélben van lehetőség.

Az illetékes szervezeti egység neve:
Jogi és Stratégiai Igazgatóság

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve és elérhetősége:
Dr. Újszászy Zsófia (e-mail: ujszaszy.zsofia@mupa.hu, telefonszám: +36 1 555 3033)


14. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS EREDMÉNYEI, IDŐBELI VÁLTOZÁSUK

Nem releváns


15. A KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ADOTT SZERVRE VONATKOZÓ ADATAI

Nem releváns


16. AZON KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK LISTÁJA, AMELYEKBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV AZ EGYIK SZERZŐDŐ FÉL

Nem releváns


17. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LÉVŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Nem releváns


18. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Közzétételi lista


19. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ KULTURÁLIS KÖZADATOK LISTÁJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMÁTUMOK MEGJELÖLÉSÉVEL, VALAMINT A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ KÖZADAT TÍPUSOKRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMÁTUMOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Nem releváns


20. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

Nem releváns


21. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS JEGYZÉKE, A DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ TÉNYEZŐKKEL EGYÜTTESEN

Nem releváns


22. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Nem releváns


23. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL MEGKÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEINEK MEGJELÖLÉSE, A KIZÁRÓLAGOSSÁG IDŐTARTAMÁNAK, TÁRGYÁNAK, VALAMINT A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB LÉNYEGES ELEMEINEK MEGJELÖLÉSE

Nem releváns


24. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT A KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁRA KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZÖVEGE

Nem releváns


25. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM (VAGY AZ ANNAK ELÉRHETŐSÉGÉRE MUTATÓ HIVATKOZÁS), AMELY AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTHATÓ KÖZADAT GYŰJTÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS TERJESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK JELENTŐS RÉSZÉNEK SAJÁT BEVÉTELBŐL VALÓ FEDEZÉSÉT ÍRJA ELŐ A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZÉRE

Nem releváns

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE, SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓJA VAGY ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Beszámolók


2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK, ILLETVE ÖSSZESÍTVE A VEZETŐK ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ILLETMÉNYE, MUNKABÉRE, ÉS RENDSZERES JUTTATÁSAI, VALAMINT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE, AZ EGYÉB ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK FAJTÁJA ÉS MÉRTÉKE ÖSSZESÍTVE

2024. I. NEGYEDÉV

2023. IV. NEGYEDÉV

2023. III. NEGYEDÉV

2023. II. NEGYEDÉV


3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK NEVÉRE, A TÁMOGATÁS CÉLJÁRA, ÖSSZEGÉRE, TOVÁBBÁ A TÁMOGATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI HELYÉRE VONATKOZÓ ADATOK, KIVÉVE, HA A KÖZZÉTÉTEL ELŐTT A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST VISSZAVONJÁK VAGY ARRÓL A KEDVEZMÉNYEZETT LEMOND

Nem releváns


4. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS PÉNZESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁVAL, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ VAGYONNAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ, ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ ÁRUBESZERZÉSRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE, VAGYONÉRTÉKESÍTÉSRE, VAGYONHASZNOSÍTÁSRA, VAGYON VAGY VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTADÁSÁRA, VALAMINT KONCESSZIÓBA ADÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK MEGNEVEZÉSE (TÍPUSA), TÁRGYA, A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK NEVE, A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE, HATÁROZOTT IDŐRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉBEN ANNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ EMLÍTETT ADATOK VÁLTOZÁSAI, A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI CÉLÚ BESZERZÉSEK ADATAI ÉS A MINŐSÍTETT ADATOK, TOVÁBBÁ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 9. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI BESZERZÉSEK ÉS AZ AZOK EREDMÉNYEKÉNT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ADATAI KIVÉTELÉVEL A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE ALATT A SZERZŐDÉS TÁRGYÁÉRT KIKÖTÖTT – ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NÉLKÜL SZÁMÍTOTT – ELLENSZOLGÁLTATÁST KELL ÉRTENI, INGYENES ÜGYLET ESETÉN A VAGYON PIACI VAGY KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE KÖZÜL A MAGASABB ÖSSZEGET KELL FIGYELEMBE VENNI. AZ IDŐSZAKONKÉNT VISSZATÉRŐ – EGY ÉVNÉL HOSSZABB IDŐTARTAMRA KÖTÖTT – SZERZŐDÉSEKNÉL AZ ÉRTÉK KISZÁMÍTÁSAKOR AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS EGY ÉVRE SZÁMÍTOTT ÖSSZEGÉT KELL ALAPUL VENNI. AZ EGY KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN UGYANAZON SZERZŐDŐ FÉLLEL KÖTÖTT AZONOS TÁRGYÚ SZERZŐDÉSEK ÉRTÉKÉT EGYBE KELL SZÁMÍTANI

Közzétételi adatok


5. A KONCESSZIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOK (PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, PÁLYÁZÓK ADATAI, AZ ELBÍRÁLÁSRÓL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK, PÁLYÁZAT EREDMÉNYE)

Nem releváns


6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NEM ALAPFELADATAI ELLÁTÁSÁRA (ÍGY KÜLÖNÖSEN EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA, FOGLALKOZTATOTTAI SZAKMAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEI SZÁMÁRA, FOGLALKOZTATOTTJAI, ELLÁTOTTJAI OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRA, ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSRE) FORDÍTOTT, ÖTMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEK

Nem releváns


7. AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK LEÍRÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK

Nem releváns


8. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK (ÉVES TERV, ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL, A MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL)

Közbeszerzési információk